Pracownia Inżynierska KLOTOIDA sp. z o.o., sp. kom. (ul. Bochenka 16A, 30-693 Kraków) działając w imieniu Miasta i Gminy Krotoszyn informuje, że w ramach opracowywanego „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego” zamierza przeprowadzić prezentacje publiczne rozwiązań projektowych dotyczące przedsięwzięcia pn.:

„BUDOWA OBWODNICY KROTOSZYNA

W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 36

KROTOSZYN – OSTRÓW WIELKOPOLSKI”

W związku z powyższym, w dniach od 14.05.2019 r. do 4.06.2019 r. będzie można zapoznać się z: celami i zakresem oraz opisem ww. inwestycji a także planami sytuacyjnymi wariantów przebiegu trasy drogi, które będą do wglądu na stronach internetowych UM w Krotoszynie www.krotoszyn.pl oraz UM w Zdunach www.zduny.pl

Jednocześnie informujemy, że w ramach publicznych prezentacji rozwiązań projektowych: w dniu 28.05.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie (ul.Kołłątaja 7) w sali nr 41 o godz. 12:00 odbędzie się spotkanie informacyjne.

Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące niniejszego przedsięwzięcia, można przesyłać, najlepiej na formularzu ankiety, w terminie do dnia 4.06.2019 r. z dopiskiem "Ankieta dla DK36”:

- pocztą na adres: Klotoida sp. z o.o., sp. kom.; ul.Bochenka 16A, 30-693 Kraków

bądź pocztą elektroniczną na adres: krotoszyn@klotoida.pl

Przesłane, podpisane i zaopatrzone w adres zwrotny, uwagi, wnioski i zastrzeżenia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione w opracowywanej dokumentacji.

Z przeprowadzonych prezentacji zostanie sporządzony raport, który między innymi, zawierał będzie informację o sposobie uwzględnienia zgłoszonych uwag, wniosków i zastrzeżeń. Raport zostanie podany do wiadomości publicznej, w związku z czym na złożone wnioski nie będą udzielane indywidualne odpowiedzi. O miejscu i czasie jego udostępnienia, zainteresowani zostaną powiadomieni na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie i Urzędzie Miejskim w Zdunach.

Dokumentacja dostępna tutaj: