Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w zawodzie: strażak Państwowej Straży Pożarnej (3 osoby).

1. Stanowisko STAŻYSTA - etat docelowy: ratownik specjalista

2. System służby: zmianowy 24/48 godzin

3. Liczba miejsc: 3

4. Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w ostrowie Wielkopolskim.

5. Przewidywany termin przyjęcia do służby: I połowa 2018 roku.

6. Kandydat, ubiegający się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania określone w art. 28, 29 ust.l oraz w art. 34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Służby Pożarnej. (tj. Dz. U' z 2017 roku poz. 1204 z późniejszymi zmianami):
a) posiadać obywatelstwo polskie,
b) korzysta w pełni z praw publicznych,
c) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
d) nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
e) odznaczać się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi potwierdzonymi w dalszym przebiegu naboru orzeczeniem Rejonowej Komisji Lekarskiej MSW i A o przydatności do służby w PSP.

7. Wymagania niezbędne na stanowisko docelowe: 
- tytuł technika z zakresu chemii, biologii lub fizyki
- studia podyplomowe o profilu chemicznym, biologicznym lub fizycznym
- wykształcenie wyższe o profilu chemicznym, biologicznym lub fizycznym

8. Wymagania preferowane na Stanowisko docelowe:
- uprawnienia do napełniania zbiorników przenośnych w sprężone powietrze,
- kurs w zakresie kwalifikowanie pierwszej pomocy

SZCZEGÓŁY