"Budowa ulicy Miodowej w Lutogniewie" Etap I - zakres zadanie obejmował przebudowę drogi gminnej na odcinku o długości około 351 m i szerokości 5,0 m i polegał na wykonaniu podbudowy pod nawierzchnie drogi oraz ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ułożeniu krawężników, budowie ścieżki rowerowej oraz parkingu dla osób odwiedzających cmentarz, budowie zjazdów do posesji oraz na pola, częściowej zabudowie rowu, miejscowym pogłębieniu rowów, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego jezdni.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Marzyński” Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2, 63-200 Jarocin, które rozpoczęło prowadzenie robót na w/w odcinku drogi 16.01.2019 r. a zakończyła 25.06.2019 r. Kwota wykonanych robót wyniosła 853.487,41 zł.