W Powiecie Krotoszyńskim niebawem rozpocznie się kwalifikacja wojskowa. Potrwa do 26 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października  2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz.U. z 2018r. poz.1982),  kwalifikacja wojskowa w 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trwa od dnia 4 lutego do dnia 26 kwietnia 2019 r. W Powiecie Krotoszyńskim kwalifikacja rozpocznie się 4 marca, zostanie przeprowadzony w pomieszczeniach  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Mickiewicza 11  w Krotoszynie.         

Do stawienia się przed Powiatową Komisję Lekarską wzywa się:
1)      mężczyzn urodzonych w 2000 r.,
2)      mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy  nie  posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
3)      osoby urodzone w latach 1998 - 1999, które:
                a)       zostały uznane przez powiatową komisję lekarską  za czasowo niezdolnych do  czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności  upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
                b)  zostały uznane przez powiatową komisję lekarską, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły , w trybie art.28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4)      kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018r. (Dz.U. z 2017r., poz. 944).
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zamierzają ubiegać się o przyjęcie do  służby wojskowej w trybie ochotniczym jeżeli nie  stawały  do kwalifikacji wojskowej  i nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Każdy  podlegający obowiązkowi stawienia się  przed powiatową komisję lekarską otrzyma wezwanie imienne wystawione przez Burmistrza/Wójta wzywające do zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej Nie otrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby, podlegającej stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

W wyznaczonym dniu, osoba stając do kwalifikacji wojskowej  winna przy sobie posiadać:
1) dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości  np. paszport, legitymacja szkolna, legitymacja ubezpieczeniowa,
2) dokumenty lekarskie dotyczącą stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
3) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm. (bez nakrycia głowy),
4) dokument stwierdzający wykształcenie lub pobieranie nauki (ostatnie świadectwo, zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki),
5) prawo jazdy,

Osoba, która zgłasza się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny powinna posiadać przy sobie dowód osobisty, książeczkę wojskową oraz dokumenty lekarskie dotyczące zmian  w stanie  zdrowia w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie od  ostatniego badania przez powiatową komisję

Osoby zobowiązane do stawienia się do kwalifikacji wojskowej z poszczególnych gmin powiatu krotoszyńskiego  zostaną wezwane  przed powiatową komisję lekarską  przez Burmistrz/Wójta w następujących terminach:

1.      Miasto i Gmina Krotoszyn: 4.03-3.03.2019 r.

2.      Miasto Sulmierzyce: 13.03.2019 r.

3.      Gmina Rozdrażew: 14.03.2019 r. 

4.      Miasto i Gmina Zduny: 15.03.2019 r.

5.      Miasto i Gmina Koźmin Wlkp.: 18-20.03.2019r. 

6.      Miasto i Gmina Kobylin: 21-22.03.2019 r.

7.      Kobiety: 25.03.2019r.

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, którzy w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmienili miejsce pobytu stałego  lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego ( zamieszkania ) lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznacza miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, którzy z ważnych przyczyn nie mogą stawić się  w wyznaczonym terminie i miejscu, są obowiązani zawiadomić o tym wójta lub burmistrza, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej   w dniu, w którym są  obowiązani  stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa lub telefonicznie do Powiatowej Komisji Lekarskiej nr tel.  508 049 123.  Po ustaniu przyczyn niestawiennictwa osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej powinna niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza, który wyznacza mu termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

W razie nie stawienia się osoby podlegającej obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej  bez uzasadnionej przyczyny, wójt, burmistrz na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie takiej osoby przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawią się bez uzasadnionej przyczyny przed powiatową komisję lekarską  w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają grzywnie lub karze ograniczenia wolności ( art. 224 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. z 2018r., poz.1459 i 1669 ).   

Szczegółowe informacje  na temat kwalifikacji wojskowej można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego tel. 62  725 – 42 – 56 wew. 301, lub 725 – 42 – 56 wew. 347, 508 049 123 oraz  właściwych urzędach gmin.