Profesor Władysław Stróżewski urodził się w Krotoszynie w roku 1933, uczęszczał do Liceum im Hugona Kołłątaja, skreślony z listy uczniów z powodów politycznych maturę zdał w liceum w Koźminie Wielkopolskim.

Ukończył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych uczelni, wybitny filozof nawiązujący w swej twórczości do poglądów Platona, zajmuje się teorią bytu, etyką i estetyką, członek Polskiej Akademii Umiejętności i wielu międzynarodowych stowarzyszeń, wykładowca na uczelniach polskich i zagranicznych, wielokrotnie odznaczany, Honorowy Obywatel Krotoszyna od roku 2013.

Profesor Władysław Stróżewski został wyróżniony tytułem doktora honoris causa, przyznanym przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wręczenie tytułu miało miejsce 10 maja 2019 roku w auli uniwersytetu, który tego dnia obchodził swoje święto. Uczczono je uroczystym posiedzeniem Senatu uczelni. Wśród obecnych gości znalazł się Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego, prof. Kazimierz Karolczak, przedstawił osiągnięcia i plany uczelni, mówił o realizowanych przez uczelnię projektach, dotyczących kształcenia nauczycieli. Po jego wystąpieniu odznaczenia i medale wyróżnionym pracownikom uczelni wręczył wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec. Wręczenie prof. Władysławowi Stróżewskiemu tytułu doktora honoris causa poprzedziła laudacja prof. Czesławy Piecuch, w której przywołano krotoszyńskie pochodzenia Profesora i jego osiągnięcia naukowe. Na temat związków prof. Stróżewskiego z Krotoszynem mówił także rektor uczelni, prof. Kazimierz Karolczak. Podkreślił fakt, że także on pochodzi z Krotoszyna, mówił o znaczeniu, jakie w kształtowaniu osobowości obydwu uczonych odegrało Liceum im. Hugona Kołłątaja, do którego uczęszczali. Po ceremonii wręczeniu tytułu prof. Stróżewskiemu głos zabrał wicepremier i minister Jarosław Gowin, który w czasie swoich studiów miał okazję słuchać wykładów Profesora, podkreślał precyzję i elegancję języka tych wykładów, uznał Profesora za Mistrza, prowadzącego swoich słuchaczy ku prawdzie, pięknie i wieczności. Przemówienie zakończył przekazaniem na ręce Jego Magnificencji czeku opiewającego na kilka milionów złotych, przeznaczonych na realizację inwestycyjnych planów uczelni. W imieniu premiera Mateusza Morawieckiego przemawiał prof. Włodzimierz Bernacki. Cała uroczystość została uświetniona występem uniwersyteckiego chóru, który odśpiewał hymn państwowy oraz Gaude Mater Polonia. Ostatnim oficjalnym punktem uroczystości było odsłonięcie w holu uczelni nazwiska prof. Władysława Stróżowskiego na tablicy, upamiętniającej wszystkich doktorów honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego.

Jacek Kępa

Szczegóły na stronie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie:

https://www.up.krakow.pl/uniwersytet/aktualnosci/3353-swieto-uniwersytetu-pedagogicznego-maj-2019