W całej Polsce podniesione zostały opłaty za wywóz i gospodarowanie śmieci, wprowadzana jest także powoli obowiązkowa segregacja. W naszym powiecie nie dość, że opłaty rosną to mieszkańcy domów jednorodzinnych z gmin takich jak Krotoszyn, Kobylin, Zduny i miasta Sulmierzyce doświadczyli kontrowersyjnego zachowania ze strony firmy zajmującej się wywozem odpadów.

Właściciele gospodarstw domowych płacą nawet 26 złotych za wywóz śmieci, a Związek Międzygminny Eko-Siódemka będzie odbierał odpady teraz co 2 tygodnie, a nie jak dotychczas. Wszystko przez zmiany z prowadzoną zbiórką popiołów, jednak nikt nie potrafi wyjaśnić dlaczego tylko przez zmiany z popiołem zmieniła się częstotliwość odbioru zwykłych śmieci.


Na stronie urzędu miejskiego Krotoszyna opublikowano pytania mieszkańców i odpowiedzi burmistrza na ten temat. Poniżej treść:

Poniżej zamieszczone zostały pytania do burmistrza i udzielone odpowiedz. Dotyczą one zmian wprowadzonych ostatnio przez Związek Międzygminny Eko Siódemkę w odbiorze odpadów komunalnych od mieszkańców.

Ponieważ Związek nie jest organem podległym bezpośrednio włądzy burmistrza, prosimy wszelkie dalsze uwagi i pytania kierować bezpośrednio do Eko Siódemki pod adres eko7@krotoszyn.pl

Witam, dlaczego śmieci w Krotoszynie będą odbierane co dwa tygodnie? Przecież to jest podwyżka o 100%, ponieważ stawki za wywóz się nie zmieniły. W okresie letnim śmieci organiczne po tych dwóch tygodniach będą po prostu śmierdzieć. Czy jesteśmy skazani na usługi "złodziejskiej" firmy z Kalisza???
Zaniepokojony

Szanowny Panie,

odpowiedź została przygotowana przez Związek Międzygminny Eko Siódemka, ponieważ nie jest to zasadniczo pytanie do burmistrza.
Pozdrawiam
Franciszek Marszałek

* * *

Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielonych muszą być przekazywane bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Ww. instalacja znajduje się w Ostrowie Wielkopolskim. Ceny za zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych (odbiór przez ostrowski zakład) wynoszą:

- do 31 maja 2018 r. było to 224,78 zł netto za 1 tonę odpadów komunalnych zmieszanych,

- od 1 czerwca do 31 grudnia 2018 r. – 298,67 zł netto za 1 tonę odpadów komunalnych zmieszanych,

- od 1 stycznia 2019 r. – 416,00 zł netto za 1 tonę odpadów komunalnych zmieszanych. Związek nie ma wpływu na tę cenę, może ona nadal rosnąć.

Zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych co dwa tygodnie funkcjonuje od dłuższego czasu w takich miastach jak: Milicz, Jarocin czy Ostrów Wielkopolski. W miastach tych odpady segregowane odbierane są raz w miesiącu.

Firma z Kalisza świadczy usługę na podstawie umowy, po wygraniu przetargu. Przetarg na „świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego Eko Siódemka” jest przetargiem nieograniczonym, co oznacza, że każdy podmiot, który spełnia określone wymogi, mógł złożyć swoją ofertę. Po otwarciu ofert dokonuje się wyboru najkorzystniejszej na podstawie kryteriów określonych w warunkach zamówienia. W biuletynie informacji publicznej Związku pod adresem http://bip.eko7.krotoszyn.pl/userfiles/file/PRZETARG%202018_2020%20-%20ODPADY/Protok%C3%B3%C5%82%20z%20otwarcia%20ofert%2027_11_2018%20r_.pdf każdy zainteresowany może zapoznać się ze złożonymi ofertami.

W myśl obowiązujących przepisów system gospodarowania odpadami komunalnymi winien być samofinansujący się, co oznacza, że opłaty od mieszkańców powinny pokryć koszty funkcjonowania całego systemu. Takie uwarunkowania obligują Związek do dostosowania wysokości opłat od mieszkańców do wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Po analizie funkcjonującego od lipca 2013r. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Związek wprowadził od stycznia br. zmiany w obowiązujących dotychczas zasadach. Są to m.in. wydzielenie z odpadów zmieszanych popiołu i żużlu oraz zmiana częstotliwości odbioru odpadów.

1. Wydzielenie popiołu i żużlu ze zmieszanych odpadów komunalnych - właściciele nieruchomości, w których powstają ww. odpady i którzy wyrazili wolę posiadania takiego pojemnika, otrzymują w użytkowanie bezpłatnie jeden pojemnik 120 l do ich gromadzenia. Jeśli jest taka potrzeba, właściciel nieruchomości może dokupić sobie drugi pojemnik i wystawiać dwa. Odpady te odbierane będą od października do kwietnia, w tym roku - od lutego do kwietnia.

2. Zmiana częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych - dotyczy nieruchomości jednorodzinnych na terenach miast, z których dotychczas odpady komunalne zmieszane odbierane były co tydzień. Od 1 stycznia 2019r. są odbierane co dwa tygodnie.

Ponad 93% właścicieli nieruchomości z gmin członkowskich Związku zadeklarowało selektywne zbieranie odpadów. Oznacza to, że z ogółu odpadów komunalnych wydzielane są m.in. metal i tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura, odpady biodegradowalne, w tym trawa i liście, a od tego roku - także popiół i żużel. Część właścicieli nieruchomości jednorodzinnych zgłaszała już wcześniej, że nie są w stanie zapełnić pojemnika przez tydzień. W rezultacie nie wystawiają go wcale lub wystawiają pojemnik wypełniony tylko częściowo. Podmiot odbierający odpady musi za każdym razem przejechać trasę ustaloną w rocznym harmonogramie, nawet jeśli nikt nie wystawi na danej ulicy pojemnika. Cotygodniowy odbiór odpadów powodował, że właściciele nieruchomości mniej starannie segregowali odpady, niż właściciele nieruchomości, z których śmieci są odbierane co dwa tygodnie. Z kontroli prowadzonych wyrywkowo przez Związek wynika, że ci drudzy baczniej przyglądają się temu, co wrzucają do pojemnika na odpady komunalne. W związku z powyższym (przy tak wysokim procencie mieszkańców segregujących odpady) po wydzieleniu popiołu do osobnego pojemnika, bez problemu powinien wystarczyć na dwa tygodnie pojemnik do zbierania odpadów zmieszanych.

Gdyby Związek nadal odbierał odpady zmieszane co tydzień, to koszty systemu byłyby wyższe i opłaty uiszczane przez właścicieli nieruchomości nie pokrywałyby ich. Opłaty uiszczane przez właścicieli: 13 zł za odbiór odpadów zbieranych selektywnie oraz 26 zł za odbiór odpadów niesegregowanych, winny pokryć nie tylko koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i wszystkich frakcji zbieranych selektywnie, odpadów wielkogabarytowych, ale także dotyczą leków zbieranych w specjalnych pojemnikach w aptekach, utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz edukacji ekologicznej na temat prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Wszystkie zmiany i decyzje, jakie wprowadzał Związek, miały na celu utrzymanie opłat od mieszkańców na jak najniższym poziomie.
Eko Siódemka

Witam, panie burmistrzu. Spółka Eko Siódemka robi sobie jaja z mieszkańców, wprowadzając wywóz popiołu. W okresie letnim popiołu nie wywożą, więc Eko Siódemka podarowała firmie wywożącej odpady kilka wolnych dni, a cena za wywóz odpadów się nie zmieniła. Może spółka Eko Siódemka wytłumaczy się z takiego działania. A tak na marginesie: mieszkańcy, którzy ogrzewają ekologicznie (gaz , olej, prąd) i nie zgłosili wywozu popiołu, są podwójnie stratni: wyższa cena za ogrzewanie oraz opłata za wywóz czegoś, czego nie wytwarzają. Nie ma motywacji do wymiany ogrzewania na ekologiczne. Pozdrawiam
Mieszkaniec

Szanowny Panie,
może najpierw wyjaśnienie formalne: Związek Międzygminny „Eko Siódemka” nie jest spółką. Zgodnie z przepisami w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki o osobowości prawnej.
Odpowiedź na Pana pytanie została przygotowana przez Eko Siódemkę.
Pozdrawiam
Franciszek Marszałek

Popiół jest odpadem, który odbiera niewiele gmin - a te które to robią, prowadzą odbiór np. raz w miesiącu lub we workach - nie wypracowano jeszcze jednego, poprawnie działającego rozwiązania. Związek zdecydował się na odbieraniu popiołu w miesiącach październik – kwiecień. Nikt nie ma pełnych danych o tym, jakie kto ma ogrzewanie oraz ile w rzeczywistości popiołu wytwarza, zdecydowano się więc na odbiór w okresie zimowym. Przy obecnym braku danych podjęcie decyzji o odbieraniu popiołu przez cały rok mogłoby się okazać niepotrzebnym podniesieniem kosztów całego systemu. Częstotliwość odbierania odpadów jest istotnym warunkiem ocenianym przez firmy biorące udział w przetargu na kompleksową usługę. Związek nikomu nic nie podarował, przy kalkulowaniu ofert firmy bazowały na warunkach podanych w przetargu, czyli liczyły swoje koszty według podanych częstotliwości i terminów. Nie wszyscy mieszkańcy będą wydzielać popiół, ponieważ mają ogrzewanie gazowe czy elektryczne, nie wszyscy wystawiają odpady wielkogabarytowe czy biodegradowalne, ale wszyscy mają tę możliwość. Opłata jest taka sama dla wszystkich: 13 lub 26 złotych. Została tak skalkulowana, aby pokryć koszty całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Eko Siódemka

Chciałbym zapytać, dlaczego na stronie "opłaty lokalne" nie jest zaktualizowany cennik jak i sama data przetargu. Informacja jest tam niezmienna od 2013 roku. Dodatkowo, zgodzili się państwo na wywózkę śmieci co drugi tydzień utrzymując tą samą wyższą opłatę za wywóz nieczystości - ze względu na brak obsługi co drugi tydzień powinna być opłata niższa. Co państwem kierowało, by dać eko7 taki "prezent"? Zima rozumiem co drugi tydzień jeszcze, ale przy zeszłorocznych upałach zawartość w śmietnikach będzie ochoczo fermentować, i to przez 2 tygodnie. Przykro mi, że musiałem napisać ten komentarz, lecz uważam, że taka spółka z Eko7, to jest jawny skok na kasę mieszkańców.
Sebastian

Szanowny Panie,

wszelkie nowe informacje, które dotyczą spraw związanych z gospodarowaniem odpadami, są zamieszczane na stronie miejskiej oraz na stałe są umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Związku Międzygminnego Ekosiódemka. Również informacja o przetargu jest tam umieszczona, pod adresem: http://bip.eko7.krotoszyn.pl/index.php?id=500&id2=154  wNatomiast  sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod adresem http://bip.eko7.krotoszyn.pl/userfiles/file/uchwa%C5%82y%202018/26_06/18_81_2018.pdf

Zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych co dwa tygodnie z terenu nieruchomości zamieszkałych funkcjonuje od dłuższego czasu w takich miastach jak Milicz, Jarocin, Ostrów Wielkopolski. Natomiast odpady segregowane odbierane są tam raz w miesiącu i także nie odnotowano uciążliwości dla mieszkańców z tego powodu. Przetarg na „świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego Eko Siódemka” jest przetargiem nieograniczonym, a to oznacza, że każdy podmiot, który spełnia określone wymogi, może wziąć w nim udział. Po otwarciu ofert dokonuje się wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w warunkach zamówienia. W biuletynie informacji publicznej Związku pod adresem http://bip.eko7.krotoszyn.pl/userfiles/file/PRZETARG%202018_2020%20-%20ODPADY/Protok%C3%B3%C5%82%20z%20otwarcia%20ofert%2027_11_2018%20r_.pdf każdy zainteresowany może zapoznać się z ofertami, które zostały złożone. Zachęcam do przeczytania także wyjaśnień Eko Siódemki związanych z innymi pytaniami naszych mieszkańców, dotyczących zmian i zasad finansowania Związku, co z pewnością pozwoli Panu na wyrobienie sobie opinii na temat tych zmian.
Pozdrawiam
Franciszek Marszałek

Panie burmistrzu, w internecie przeczytałem, że jest pan zastępcą przewodniczącej Eko Siódemki, w takim przypadku proszę wytłumaczyć, dlaczego bez konsultacji z mieszkańcami zmieniliście harmonogram wywozu śmieci w Krotoszynie. W poprzednich latach nieczystości mieszane były wywożone co tydzień (nie mówię tutaj o oszukiwanych mieszkańcach wsi , którym wywożono co dwa tygodnie), czy ktokolwiek z Państwa zdał sobie sprawę z tego, że niektórzy nie mają miejsca na stawianie nowych kubłów na ww. śmieci. Czy te dodatkowe mają reprezentować Krotoszyn na ulicach. Następne pytanie - proszę powiedzieć, kiedy będzie przetarg na wywóz śmieci w Krotoszynie, być może znajdzie się firma, która nie będzie tak kombinowała i narażała na dodatkowe koszty mieszkańców.

Szanowny Panie,

zgodnie ze statutem Związku w skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie i burmistrzowie gmin związkowych oraz jeden dodatkowy przedstawiciel z każdej z gmin tworzących Związek, wybierany przez radę miejska lub gminną. Decyzja o zmianie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych zmieszanych została podjęta wspólnie przez wszystkie gminy członkowskie, a nie samodzielnie i pojedynczo przez gminę Krotoszyn. Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych co dwa tygodnie z terenu nieruchomości zamieszkałych funkcjonuje od dłuższego czasu w takich miastach jak: Milicz, Jarocin i Ostrów Wielkopolski. Odpady segregowane odbierane są tam raz w miesiącu. Nie odnotowano w tych miastach uciążliwości dla mieszkańców nawet pomimo rzadszej zbiórki odpadów segregowanych.

Przetarg na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego Eko Siódemka jest przetargiem nieograniczonym, co oznacza, że każdy podmiot, który spełnia określone wymogi, może złożyć swoją ofertę. Po otwarciu ofert dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w warunkach zamówienia. W biuletynie informacji publicznej Związku każdy zainteresowany może zapoznac się z dokumentacją przetargu: http://bip.eko7.krotoszyn.pl/userfiles/file/PRZETARG%202018_2020%20-%20ODPADY/Protok%C3%B3%C5%82%20z%20otwarcia%20ofert%2027_11_2018%20r_.pdf
Pozdrawiam
Franciszek Marszałek
Nowe harmonogramy odpadów znajdują się już na stronie związku Eku-Siódemki i już funkcjonują. Opublikowany został także komunikat:


 – W związku z odbieraniem od roku 2019 nowej frakcji odpadów komunalnych tj. popiołu i żużlu z gospodarstw domowych, uprzejmie informujemy, że właściciele nieruchomości do momentu otrzymania pojemnika (w kolorze szarym) zbierają popiół i żużel w sposób dotychczas obowiązujący tj. w pojemniku do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych. Z chwilą otrzymania pojemnika do gromadzenia popiołu i żużlu, właściciele nieruchomości zobowiązani będą do selektywnego zbierania ww. odpadów w wyznaczonym do tego pojemniku. Pojemniki te będą dostarczane w miesiącu styczniu 2019 r., natomiast termin rozpoczęcia ich odbioru wyznaczono na luty 2019 r. – poinformował Międzygminny związek Eko-Siódemki.

Jak na razie mieszkańcy ładują popioły do zwykłych kubłów, które są wywożone co 2 tygodnie. Płacimy więcej, a częstotliwość odbioru się zmieniła na jeszcze dłuższy czas. Czy to jest dobre wyjście związku? Czekamy na wasze opinie i komentarze.