Sprawdź, czym się różni wyjście grupowe od wycieczki i jakie dokumenty należy przygotowywać.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, krajoznawstwo i turystyka są organizowane w formie:

  • wycieczek przedmiotowych - inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego albo programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów,
  • wycieczek krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce,
  • specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych

zwanych dalej „wycieczkami”.

Wyjazd do kina czy teatru, w zależności od celu może stanowić wycieczkę przedmiotową w celu poznawania historii, kultury,  wspomagania rodziny i szkoły w procesie wychowania,  przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej; poznawania zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach (§ 2 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki). Może to również być wyjście grupowe realizowane jako inne zajęcia uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.

Podstawowym kryterium w rozstrzygnięciu, czy jest to wycieczka czy inne wyjście wydaje się być zapis w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zgodnie z którym wycieczka ma na celu uzupełnienie programu wychowania przedszkolnego albo programu nauczania.

Ważny rejestr wyjść grupowych

Dyrektor albo upoważniona przez niego osoba prowadzi rejestr wyjść grupowych uczniów, z wyjątkiem wycieczek, o których mowa odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 12 ustawy o systemie oświaty. Rejestr zawiera:

  • datę, miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów,
  • cel lub program wyjścia,
  • miejsce i godzinę powrotu,
  • imiona i nazwiska opiekunów,
  • liczbę uczniów oraz
  • podpisy opiekunów i dyrektora.

Czytaj też:

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r. poz. 1055) - § 2 i 4.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 nr 6 poz. 69 ze zm.)  - § 2a.

Marzenna Czarnocka, ekspert portalu ePedagogika.pl