Wszystkie szkoły do 30 listopada powinny uchwalić nowe statuty. Przygotowuje je rada pedagogiczna i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły, w której skład wchodzą w równej liczbie nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Nowy statut, zgodnie z przepisami musi m.in. określać prawa i obowiązki uczniów, ale także rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody.

Statut musi też szczegółowo określać obowiązki uczniów, a w tym przestrzeganie reguł właściwego zachowania podczas zajęć, usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności podczas lekcji, przestrzeganie zasad ubierania się, wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

W nowych statutach będą więc zastrzeżenia, m.in. że dziewczynkom nie wolno malować paznokci, a długie włosy muszą być w szkole związane. W niektórych szkołach w regulaminie może się znaleźć zapis, że uczniom nie wolno nosić dredów.

Podobne rozwiązania już wcześniej były w szkolnych regulaminach. Nowością jest to, że statuty powinny określać organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

To obowiązkowe zajęcia w klasach VII i VIII szkół podstawowych.

Od tego roku dyrektor może upoważnić radę rodziców do założenia rachunku bankowego na zbierane przez nią środki. To też warto odnotować w statucie.